Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    ZAMKNIJ

Rysuj z dziećmi

pobierz

  • 1. W terminie od 12.08.2019 r. do 20.10.2019 r. kup opakowanie parówek Jedyneczki i zachowaj paragon.
  • 2. Dokończ zdanie: „Dzięki Jedyneczkom moje dziecko..."
  • 3. Odpowiedź wyslij poprzez zakładkę WEŹ UDZIAŁ na tej stronie.

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zdobądź bilety do kina na Angry Birds 2”, zwanego dalej Konkursem, jest Montovnia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa, NIP: 527-27-08-164, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496224, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą w karty, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.847). Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.
3. Konkurs przeprowadzany jest na zlecenie „Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572632, NIP 5213590399, REGON 142744673, kapitał zakładowy 62.005.000,00 zł (zwana dalej „Indykpol Brand”).


§2 CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 4 listopada 2019 roku (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji).
2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 20 października 2019 r. do godz. 23:59:59.
3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. -1145z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.
5. Rywalizacja w Konkursie polega na dokończeniu zdania, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po terminie przyjmowania zgłoszeń określonym w ust 2 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.


§3 UCZESTNICY


1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagród mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami, które dokonają zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (zwane dalej „Uczestnikami” bądź „Laureatami”).
2. .
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora Konkursu, ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci). W Konkursie nie mogą również brać udziału pracownicy grupy kapitałowej Indykpol („Indykpol” S.A., „Indykpol Brand” sp. z o.o.,., „Ozkom” sp. z o.o., Nutripol Sp. z o.o., Zdrowy Drób Sp. z o.o.) ani członkowie ich najbliższych rodzin (tj. wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci).
4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i przestrzegania zasad w nim zawartych.


§4 ZASADY KONKURSU


1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien, w okresie od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 20 października 2019 roku do godz. 23:59:59:
a. dokonać zakupu co najmniej jednego dowolnego opakowania parówek „Jedyneczki 200 g” (zwane dalej „Produktem Promocyjnym”) i zachować paragon, na którym widnieje wyraźnie wyszczególniona nazwa Produktu Promocyjnego z zastrzeżeniem ust 4 ;
b. wejść na stronę: www.jedyneczkipromocja.pl, dokonać rejestracji w Konkursie poprzez uzupełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego, zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu oraz rozwiązać zadanie konkursowe poprzez dokończenie zdania: „Dzięki Jedyneczkom moje dziecko…”, wgrać czytelne zdjęcie/skan paragonu potwierdzającego ww. zakup a także w przypadku opisanym w ust 4 zdjęcia/skanu opakowania z widocznym kodem kreskowym Produktu Promocyjnego oraz wcisnąć przycisk „potwierdź zgłoszenie”.
2. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może składać się z więcej niż 250 znaków (włącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).
3. Zgłoszenie musi mieć datę i godzinę taką samą lub późniejszą niż data i godzina dokonania zakupu Produktów Promocyjnych na paragonie.
4. W przypadku, gdy na paragonie nie widnieje wyraźnie wyszczególniona nazwa Produktu Promocyjnego, Uczestnik ma obowiązek:
a) dostarczenia zdjęcia/skanu paragonu wraz z podpisem ( na odwrocie paragonu) od pracownika sklepu, w którym kupił Produkt Promocyjny oraz informacją o ilości nabytych Produktów Promocyjnych a także pieczątką sklepu lub
b) dostarczenia zdjęcia/skanu paragonu oraz zdjęcia/skanu opakowania z widocznym kodem kreskowym Produktu Promocyjnego.
5. Do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego konieczne jest posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że ilość zgłoszeń konkursowych odpowiada ilości posiadanych paragonów fiskalnych, świadczących o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w liczbie większej niż jeden – zgodnie z paragrafem 1 lit a– potwierdzonych na jednym paragonie, Uczestnik uprawniony jest do rejestracji jednego zgłoszenia konkursowego, zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia konkursowego uprawnia posiadanie jednego paragonu fiskalnego, świadczącego o zakupie co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. Dla przykładu, jeśli Uczestnik zakupił jednorazowo trzy Produkty Promocyjne, to na podstawie jednego paragonu, który dokumentuje ten zakup może zgłosić się do Konkursu jeden raz.
6. Za dowód zakupu Produktu promocyjnego Organizator uznaje wyłącznie paragon fiskalny z zastrzeżeniem ust 4 . Nie można dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie na podstawie innego dowodu zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawionej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (z numerem NIP), faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.
7. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z tego samego adresu e-mail i tego samego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako adres e-mail i numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się ten adres e-mail i numer telefonu, które Uczestnik podał, przesyłając swoje pierwsze zgłoszenie w Konkursie. Raz wykorzystany zestaw danych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu traktowany jest w Konkursie jako odrębny Uczestnik. Ponowne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Konkursie przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą do wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.
8. Zgłoszona w ramach wykonania zadania konkursowego odpowiedź musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie może naruszać jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich i/lub nazw handlowych.
9. W Konkursie nie będą uwzględniane:
a. zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4, 5, , 7 i 8 niniejszego paragrafu;
b. zgłoszenia i działania, co do których Organizator poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że prowadzą one lub mają na celu nieuprawnioną ingerencję w mechanizm Konkursu lub zgłoszenia i działania mające na celu przełamanie informatycznych zabezpieczeń Konkursu.


§5 NAGRODY I ICH PRZYZNAWANIE


1. Do wydania w Konkursie przewidzianych zostało 200 nagród. Pojedynczą nagrodę stanowią 2 (dwa) kody biletowe do sieci kin Cinema City na terenie całej Polski na film „Angry Birds Film 2” 2D do wykorzystania w okresie od 20.09.2019 r. (data premiery filmu) do zakończenia wyświetlania tego filmu w tych sieciach kin, jednak nie później niż do 31.10.2019 r. Lista adresowa kin sieci Cinema City w Polsce stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,. Wartość nagrody to 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 4,44 zł (słownie: cztery złote czterdzieści cztery grosze ), która zostanie potrącona przez Organizatora na zapłacenie podatku od nagrody.
2. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 8 889 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych). Kwota ta zawiera, zawarty w cenach nagród, podatek od towarów i usług (VAT).
3. Dodatkowe nagrody pieniężne, będące częścią ww. nagród, zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursie zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1387ze zm.), Organizator potrąci te kwoty przy wydaniu nagród.
4. Konkurs podzielony jest na 10 tygodniowych etapów. Na każdy etap tygodniowy przewidziano do wydania po 20 nagród.
5. Wyboru laureatów dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa raz w każdym z konkursowych tygodni. Komisja konkursowa składa się z 3 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Do zadań Komisji należy w szczególności : rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie i przedłożenia pod ocenę Komisji wszystkich prawidłowych zgłoszeń, prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
6. Komisja Konkursowa, podczas wybierania zwycięskich prac, będzie zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria:
a. oryginalność i unikatowość;
b. pomysłowość i kreatywność;
c. stylistykę i dobór słownictwa.
7. Ze wszystkich nadesłanych i prawidłowo wykonanych zadań konkursowych Komisja Konkursowa wybierze łącznie 200 zgłoszeń – po 20 z każdego z etapów wskazanych w ust. 8 poniżej. Ponadto, zostanie stworzona lista 100 zgłoszeń rezerwowych (po 10 na każdy z ww. etapów), spośród których zostaną wyłonieni laureaci, według kryteriów stosowanych przy ocenie wykonania zadania konkursowego, w sytuacji, gdy laureat z listy podstawowej nie dokona potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie, o którym mowa w dalszej części niniejszego Regulaminu.
8. Wyboru zwycięskich zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa dokona co tydzień podczas posiedzenia Komisji:
1. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 12.08.2019 r. do 18.08.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 19.08.2019 r.
2. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 19.08.2019 r. do 25.08.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 26.08.2019 r.
3. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 26.08.2019 r. do 01.09.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 02.09.2019 r.
4. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 02.09.2019 r. do 08.09.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 09.09.2019 r.
5. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 09.09.2019 r. do 15.09.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 16.09.2019 r.
6. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 16.09.2019 r. do 22.09.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 23.09.2019 r.
7. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 23.09.2019 r. do 29.09.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 30.09.2019 r.
8. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 30.09.2019 r. do 06.10.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 07.10.2019 r.
9. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 07.10.2019 r. do 13.10.2019 r.do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 14.10.2019 r.
10. tydzień Konkursu
dla zgłoszeń zarejestrowanych w systemie w okresie: od 14.10.2019 r. do 20.10.2019 r. do godziny 23:59:59
ogłoszenie wyników: 21.10.2019 r.
9. Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z Uczestników Konkursu nie ma prawa do cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej, ani do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju.§6 WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW


1. Sposób weryfikacji laureatów będzie następujący:
a. w terminie 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji w danym tygodniu konkursowym, laureat otrzyma od Organizatora informację o przyznaniu prawa do nagrody za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany przez laureata podczas rejestracji. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana również na adres e-mail laureata który podał w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. Laureat w treści wiadomości SMS/e-mail zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody, uczestnictwa w Konkursie oraz przekazania swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody (imię i nazwisko, wyrażenia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także do przesłania zdjęcia/skanu odpowiedniego paragonu lub zdjęcia/skanu opakowania promocyjnego z widocznym kodem kreskowym za pomocą formularza dla laureatów (którego adres internetowy wysłany zostanie w wiadomości SMS/e-mail), w przypadku, gdyby pierwotnie przesłane zdjęcie/skan okazało się nieczytelne lub wątpliwe. Organizator zastrzega prawo zażądania oryginału paragonu/opakowania promocyjnego w razie wątpliwości co do jego autentyczności.
b. w przypadku, gdy laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt. a, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście rezerwowej, przy czym prawo do danej nagrody może przejść tylko jeden raz na uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości SMS w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od ostatecznego dnia, w którym powinien zostać doręczony formularz internetowy dla laureatów z uzupełnionymi danymi przez poprzednio weryfikowanego laureata.
2. W przypadku, gdy w danym etapie Konkursu liczba zgłoszeń konkursowych będzie mniejsza niż liczba nagród przewidziana na ten tydzień, nagrody przechodzą na kolejny etap. Jeśli w ostatnim etapie Konkursu liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród przewidzianych na ostatni tydzień jego trwania, pozostałe nagrody nie zostaną przyznane i pozostaną do dyspozycji Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnicy nadeślą identyczne lub istotnie podobne zgłoszenia (Odpowiedzi), które mogłyby zostać nagrodzone, nagroda zostanie przyznana temu spośród Uczestników, który dokonał swojego zgłoszenia jako pierwszy. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.
3. Procedura weryfikacyjna zmierzająca do wydania nagród zakończy się najpóźniej w dniu 23.10.2019 roku. v 4. Każdy Uczestnik może najwyżej dwukrotnie zostać nagrodzony w ramach Konkursu.
5. Laureat traci prawo do nagrody, gdy:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu i/lub
b. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody
c. po przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone, że naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów.
6. Komisja do dnia 23.10.2019 r. sporządzi protokół z podaniem ostatecznych wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora. Wyniki Konkursu dostępne będą również na stronie internetowej Konkursu www.jedyneczkipromocja.pl.


§7 NAGRODY I ICH PRZEKAZYWANIE


1. Nagrody w Konkursie zostaną wydane najpóźniej do dnia 23.10.2019 roku.
2. Bilety w formie kodów do przedstawienia w kasie kina Cinema City zostaną przesłane SMS-ami na podane podczas weryfikacji numery telefonów Laureatów.
3. Brak możliwości dostarczenia nagrody, zawiniony przez Laureata powoduje przejście prawa do nagrody na kolejnego Laureata na liście.
4. Laureat może zrzec się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.


§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi do dnia 4.11.2019 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora: Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 dni, liczonych od dnia jej doręczenia.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


§9 PRAWA AUTORSKIE


1. Uczestnik oświadcza, iż jego praca (odpowiedź) nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.
2. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r poz. 1231)Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 4 i przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z ust. 4 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.4. Wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej do Konkursu, Uczestnik udziela nieodpłatnej, niewyłącznej , nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z praw autorskich do złożonej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji;
b. eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie;
c. wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub używania, poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie Organizator zechce wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości;
d. utrwalania na wszelkich znanych nośnikach;
e. zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych, informatycznych i innych;
f. wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
g. wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych;
h. wystawiania;
i. wyświetlania;
j. publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji.
5. Udzieleniu licencji i stanowi warunek dopuszczenia pracy do Konkursu.
6. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi będącej rozwiązaniem zadania konkursowego. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z tym tekstem, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
7. Z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, Laureat bez dodatkowego wynagrodzenia, w zamian za przyznaną Nagrodę, zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia wezwania, do zawarcia pisemnej umowy z Indykpol Brand przenoszącej majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do przesłanego tekstu będącego rozwiązaniem zadania konkursowego („Utwór”), na niżej wymienionych polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych):
a. zwielokrotniania technikami druku, audio-video, technikami cyfrowymi, reprodukcji, kopiowania, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji;
b. eksploatacji i rozpowszechniania na wszystkich możliwych i znanych dla Utworu polach eksploatacji, w szczególności zwielokrotnienia technikami przemysłowymi, publicznego odtwarzania i wystawiania, użytkowania w różnych formach reklamy i promocji bądź stosowanie dzieła w dowolnym zakresie;
c. wykorzystania Utworu we wszelkich formach, wszelkich środkach i wszelkich warunkach działania lub używania, poprzez wszelkie procesy dla wszelkich mediów oraz przy pomocy dowolnego medium jakie Organizator zechce wybrać, czy to obecnie czy też w przyszłości;
d. utrwalania na wszelkich znanych nośnikach;
e. zwielokrotniania za pomocą technik mechanicznych, magnetycznych, optycznych i cyfrowych, w tym w szczególności z wykorzystaniem urządzeń: drukarskich, audio oraz audio-wideo, fotograficznych, informatycznych i innych;
f. wprowadzania do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie do i rozpowszechnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet; rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do Utworów w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
g. wykorzystania we wszelkich działaniach reklamowych i promocyjnych;
h. wystawiania;
i. wyświetlania;
j. publicznego odtworzenia oraz publicznej prezentacji.
8. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat gwarantuje przeniesienie na Indykpol Brand prawa zależnego do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie powyższym, wraz z prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat gwarantuje, że:
a) nie zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej
b) nie będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich względem Indykpol Brand, w szczególności w zakresie nadzoru i upoważnienia Indykpol Brand do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu.


§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu i w zakresie niezbędnym do:
a. realizacji Konkursu pn. „Zdobądź bilety do kina na Angry Birds 2” („Konkurs”) jest zlecający przeprowadzenie Konkursu, tj. „Indykpol Brand” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pisząc wiadomość e-mail na adres inspektorochronydanych@indykpol.pl lub listownie na adres: „Indykpol Brand” Sp. z o.o., ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa.
b. realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji jest Organizator Konkursu, tj. – Montovnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Malborskiej 3/268, 03-286 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Montovnia Sp. z o.o., napisz e-mail na adres: jedyneczkipromocja@montovnia.com lub prześlij list na adres „Montovnia Sp. z o.o.”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
2. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) .
Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych przez Indykpol Brand Sp. z o.o. jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja Konkursu, a w tym przesyłanie informacji i powiadomień związanych wyłącznie z organizowanym Konkursem na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, jak również obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Podstawą prawną dla przetwarzania danych przez Organizatora jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z ustaw rachunkowych, podatkowych oraz przyjęcie oraz rozpatrzenie reklamacji;
b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
c. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podane przez Ciebie dodatkowe dane w celu odbioru nagrody Organizator będzie przetwarzał na podstawie Twojej zgody.
3. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu jako podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
4. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:
a. przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie (okres ten może wynieść 6 lat od chwili powstania roszczeń + okres do końca roku, w którym mija ww. 6 lat), a w przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
b. przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. wynikających z ustaw podatkowych).
5. Na podstawie RODO przysługuje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w tym do otrzymania kopii danych
b. prawo do poprawiania danych
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do żądania usunięcia danych
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, na warunkach wskazanych w art. 18 RODO
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:
• w przypadku „Indykpol Brand” Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres InspektorOchronyDanych@indykpol.pl;
• w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: iod@montovnia.com lub poprzez list na adres list na adres Montovnia Sp. z o.o., ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
6. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.
7. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem:
• w przypadku „Indykpol Brand” Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres InspektorOchronyDanych@indykpol.pl;
• w przypadku Montovnia Sp. z o.o.– poprzez e-mail na adres: jedyneczkipromocja@montovnia.com lub poprzez list na adres list na adres „Montovnia Sp. z o.o. ”, ul. Malborska 3/268, 03-286 Warszawa z dopiskiem „Moje Dane Osobowe”..
10. Dla Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.jedyneczkipromocja.pl. Zasady ochrony Twoich danych związane z korzystaniem z tej strony podane są w odrębnej zakładce „Polityka prywatności”.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.


§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.jedyneczkipromocja.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. W sytuacji powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do tego czy dany Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie lub czy bierze udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza co do tożsamości Uczestnika lub autentyczności przedstawionych przez niego dowodów zakupu Produktów promocyjnych (np. co do tego czy dokumentują one rzeczywiste zakupy i czy nie zostały wystawione bezpodstawnie), Organizator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, może zwrócić się na piśmie do Uczestnika o przesłanie, w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, oryginałów:
a. dowodów zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, jak również dowodów dokonania płatności za te zakupu, np. wyciągów z konta bankowego i potwierdzeń płatności kartą,
b. dodatkowego podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik spełnia wszystkie wymagania udziału w Konkursie i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie Organizatora postanowień Regulaminu,
c. pisemnego i opieczętowanego oświadczenia sklepu/-ów, który/-e wystawił/-y dowody zakupu Produktów promocyjnych zgłoszonych w Konkursie, że dowody te są autentyczne, tzn. stwierdzają rzeczywiście dokonane zakupy Produktów promocyjnych.
4. Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przedstawi odpowiednich dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu oraz do niewydania mu nagrody.
5. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:
a. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych;
b. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
c. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.
6. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Załącznik 1. – Lista kin Cinema City
7. Cinema City Bielsko Biała, ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała
8. Cinema City Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 39-47, 85-052 Bydgoszcz
9. Cinema City Bytom, Pl. T. Kościuszki 1, 41-902 Bytom
10. Cinema City Galeria Jurajska, ul. Al. Wojska Polskiego 207, 42-200 Częstochowa
11. Cinema City Wolność, Al. Kościuszki 5, 42-200 Częstochowa
12. Cinema City Krewetka, ul. Karmelicka 1, 80-851 Gdańsk
13. Cinema City Gliwice, ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice
14. Cinema City Janki, ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki
15. Cinema City Punkt 44, Orange IMAX Katowice, ul. Gliwicka 44, 40-853 Katowice
16. Cinema City Silesia, ul. Chorzowska 107, 40-121 Katowice
17. Cinema City Bonarka, ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków
18. Cinema City Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków
19. Cinema City Kraków Plaza, Orange IMAX Kraków, Al. Pokoju 44, 31-564 Kraków
20. Cinema City Zakopianka, ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków
21. Cinema City Lublin Felicity, ul. Al. Wincentego Witosa 32, 20-315 Lublin
22. Cinema City Lublin Plaza, ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin
23. Cinema City Manufaktura, Orange IMAX Łódź, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź
24. Cinema City Kinepolis, ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań
25. Cinema City Poznań Plaza, Orange IMAX Poznań, ul. K. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań
26. Cinema City Ruda Śląska, ul. 1 Maja 310, 41-710 Ruda Śląska
27. Cinema City Rybnik Plaza, ul. Raciborska 16, 44-200 Rybnik
28. Cinema City Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2, 41-200 Sosnowiec
29. Cinema City Starogard Gdański, ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański
30. Cinema City Toruń, ul. Czerwona Droga 1-6, 87-100 Toruń
31. Cinema City Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń
32. Cinema City Arkadia, Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
33. Cinema City Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa
34. Cinema City Białołęka Galeria Północna, ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa
35. Cinema City Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa
36. Cinema City Promenada, ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa
37. Cinema City Sadyba, Orange IMAX Warszawa, ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa
38. Cinema City Wałbrzych, ul. 1 Maja 64, 58-300 Wałbrzych
39. Cinema City Korona, ul. B. Krzywoustego 126c, 51-421 Wrocław
40. Cinema City Wroclavia, Sucha 1, 50-086 Wrocław
41. Cinema City Zielona Góra, ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO). W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Indykpol Brand Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-604), przy ulicy Olkuskiej 7, adres e-mail: InspektorOchronyDanych@indykpol.pl.
Inspektor Ochrony Danych
W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: InspektorOchronyDanych@indykpol.pl lub pisemnie: Indykpol Brand Sp. z o.o., ul. Olkuska 7 Warszawa (02-604) z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:
w przypadku wzięcia udziału w konkursie – w celu jego przeprowadzenia, ogłoszenia wyników i wydania nagrody - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); statystyczny i analitycznych, co stanowi jednocześnie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Czas przetwarzania Twoich danych osobowych
W przypadku wzięcia udziału w konkursie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. Twoje dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Przysługujące uprawnienia
Informujemy, że na gruncie RODO, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia:
§ prawo cofnięcia zgody (w przypadku przetwarzania Twoich danych na jej podstawie);
§ prawo do sprostowania danych (w przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do nas przesłać wiadomość z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia);
§ prawo dostępu do danych (możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO).
§ prawo do usunięcia danych (możesz przesłać do nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych. W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte).
§ prawo do ograniczenia przetwarzania (na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane).
§ prawo do przeniesienia danych (na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego).
§ prawo do wniesienia sprzeciwu (jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie administratora danych, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną szczególną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania)
Skarga do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Odbiorcy Twoich danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych (spółki świadczące usługi hostingowe, marketingowe) oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.
Podanie danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.


POLITYKA COOKIES


Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.


§ 1 DEFINICJE


Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.jedyneczkipromocja.pl
Administrator - firma „Indykpol Brand” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-604), przy ulicy Olkuskiej 7, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5213590399, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.


§ 2 RODZAJE COOKIES Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.


§ 3 BEZPIECZEŃSTWO


Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.


§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
Google Analytics


§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNEUżytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć Cookies.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu. § 7 WYMAGANIA SERWISU Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE


Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

Okres sprzedaży promocyjnej
i zgłoszeń do Konkursu
12.08.2019 r. - 20.10.2019 r.

Organizatorem Konkursu jest:
Montovnia sp z o. o.
ul. Malborska 3 lokal 268,
03-286 Warszawa
biuro@montovnia.com
www.montovnia.com

Kontakt:
InspektorOchronyDanych@indykpol.pl

  • 1. Czy w konkursie mogę zgłosić zakup standardowego (niepromocyjnego) opakowania parówek Jedyneczki?
  • 2. W jakich kinach i w jakich miastach będzie można wykorzystać bilety?
  • 3. Czy mogę brać udział w promocji wiele razy, zgłaszać różne prace konkursowe?
  • 4. Jakie kryteria będą decydować o wyborze zwycięskich prac?
  • 5. Jak często wybierani są laureaci?
  • 6. Czy muszę zachować opakowanie produktu?
  • 7.Czy zostanę poinformowany o wynikach, czy muszę to sprawdzać na stronie?

Masz pytanie, napisz do nas: